Skip to main content
۵۴ بازدید

درمان گرفتگی کمر در خانه، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸

تمرین های فیزیوتراپی موجب درمان کمر درد میشود. در این ویدیو با یکی از ورزشهای موثر در درمان کمر درد آشنا میشوید
در لینک زیر با کمر درد آشنا شوید:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86/گزارش تخلف