در حال بارگذاری ویدیو ...

طوفان فکری فرآیندی سرگرم کننده

آکادمی آموزشی نعمتی
آکادمی آموزشی نعمتی

یکی از خطراتی که جلسات گروھی طوفان فکری را تھدید می کند، به حاشیه کشیده شدن برخی نظرات و ھمچنین مشارکت نکردن بعضی افراد است. بعضی از ایده ھا نیز ممکن است در خلال بحث ھای مربوط به ایده ھای دیگر فراموش شوند یا حتی بدتر، ھیچ وقت مطرح نگردند.

به ھمین دلیل است که سرعت عمل در جلسات طوفان فکری اھمیت زیادی دارد.

زمانی که شما یک جلسۀ طوفان فکری برگزار می کنید و از ھمکارانتان می خواھید که در آن شرکت کنند، قصد دارید تا ھر دیدگاه و ھر راه حلی را بشنوید. برای آنکه آسیب ھای گفته شده به حداقل برسد، شیوه ھای جدیدی از جلسات طوفان فکری ابداع شده است. در این ویدیو یک شیوۀ مؤثر برگزاری جلسات طوفان فکری را خواھیم شناخت.
_______________________

021-22644773
021-26643064
0912-0380039
_______________________

instagram:drnemati_official
instagram:nematiacademy
www.nematiacademy.com

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

طوفان فکری فرآیندی سرگرم کننده

2 لایک
0 کامنت

یکی از خطراتی که جلسات گروھی طوفان فکری را تھدید می کند، به حاشیه کشیده شدن برخی نظرات و ھمچنین مشارکت نکردن بعضی افراد است. بعضی از ایده ھا نیز ممکن است در خلال بحث ھای مربوط به ایده ھای دیگر فراموش شوند یا حتی بدتر، ھیچ وقت مطرح نگردند.

به ھمین دلیل است که سرعت عمل در جلسات طوفان فکری اھمیت زیادی دارد.

زمانی که شما یک جلسۀ طوفان فکری برگزار می کنید و از ھمکارانتان می خواھید که در آن شرکت کنند، قصد دارید تا ھر دیدگاه و ھر راه حلی را بشنوید. برای آنکه آسیب ھای گفته شده به حداقل برسد، شیوه ھای جدیدی از جلسات طوفان فکری ابداع شده است. در این ویدیو یک شیوۀ مؤثر برگزاری جلسات طوفان فکری را خواھیم شناخت.
_______________________

021-22644773
021-26643064
0912-0380039
_______________________

instagram:drnemati_official
instagram:nematiacademy
www.nematiacademy.com

آموزش