در حال بارگذاری ویدیو ...

صورتهای مالی نمونه تولیدی

۰ نظر گزارش تخلف
faramaliyar.com
faramaliyar.com

صورت مالی نمونه تولیدی برای شرکتهای سهامی خاص و عام
اکسل صورت مالی نمونه تولیدی صورت مالی نمونه فوق مرتبط با شرکتهای تولیدی بوده و سعی شده تا حد امکان ساده تهیه شود. یادداشتهای توضیحی ای که در بسیاری از شرکتهای کوچک، متوسط و برخی از شرکتهای بزرگ موضوعیت ندارد و باعث سردرگمی مدیران مالی و حسابداران میشود حذف شده است و سپس لینکهای فایل اکسل شرکتهای تولیدی اصلاح شده است.همچنین اکسل صورت مالی شرکت های تولیدی جدیدی که در وبسایت فرامالی یار، برای شما تهیه نموده ایم تا بحال چندین بار برای شرکتهای مختلف تهیه شده و توانسته به راحتی مورد تایید حسابرس قرار گیرد.

کاربرگ مطابقت صورت مالی شرکت با ترازهای آزمایشی نیز در انتهای شیت های فایل اکسل برای دانلود قرار داده شده است.

همچنین این اکسل صورت مالی نمونه قابل استفاده برای کلیه شرکتهای سهامی عام، خاص، مسئولیت محدود و  میباشد.


صورت سود و زیان شرکتهای تولیدی
صورت سود و زیان و یادداشتهایی که برای فایل فوق تهیه شده بر مبنای شرکتهای تولیدی تهیه شده است، بطوریکه مواردیکه در صورت سود و زیان شرکتهای بازرگانی موضوعیت ندارد از فایل حذف شده و موارد مرتبط اضافه شده است.


صورت وضعیت مالی(ترازنامه) شرکتهای تولیدی
یادداشتهایی که برای صورت وضعیت مالی تهیه شده همانند صورت سود و زیان بر مبنای شرکتهای تولیدی تهیه شده است، بطوریکه مواردیکه در صورت وضعیت مالی(ترازنامه) شرکتهای تولیدی موضوعیت ندارد از فایل حذف شده و موارد مرتبط اضافه شده است.

رفع مسولیت : هر چند کمال دقت و توجه شده است برنامه فاقد هر گونه ایراد باشد لیکن به دلیل گستردگی و پیچیدگی امکان خطا در فرمول ها وجود دارد، کاربر استفاده کننده میبایست در هنگام تهیه صوتمالی کمال دقت و نظارت را داشته باشد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

صورتهای مالی نمونه تولیدی

۱ لایک
۰ نظر

صورت مالی نمونه تولیدی برای شرکتهای سهامی خاص و عام
اکسل صورت مالی نمونه تولیدی صورت مالی نمونه فوق مرتبط با شرکتهای تولیدی بوده و سعی شده تا حد امکان ساده تهیه شود. یادداشتهای توضیحی ای که در بسیاری از شرکتهای کوچک، متوسط و برخی از شرکتهای بزرگ موضوعیت ندارد و باعث سردرگمی مدیران مالی و حسابداران میشود حذف شده است و سپس لینکهای فایل اکسل شرکتهای تولیدی اصلاح شده است.همچنین اکسل صورت مالی شرکت های تولیدی جدیدی که در وبسایت فرامالی یار، برای شما تهیه نموده ایم تا بحال چندین بار برای شرکتهای مختلف تهیه شده و توانسته به راحتی مورد تایید حسابرس قرار گیرد.

کاربرگ مطابقت صورت مالی شرکت با ترازهای آزمایشی نیز در انتهای شیت های فایل اکسل برای دانلود قرار داده شده است.

همچنین این اکسل صورت مالی نمونه قابل استفاده برای کلیه شرکتهای سهامی عام، خاص، مسئولیت محدود و  میباشد.


صورت سود و زیان شرکتهای تولیدی
صورت سود و زیان و یادداشتهایی که برای فایل فوق تهیه شده بر مبنای شرکتهای تولیدی تهیه شده است، بطوریکه مواردیکه در صورت سود و زیان شرکتهای بازرگانی موضوعیت ندارد از فایل حذف شده و موارد مرتبط اضافه شده است.


صورت وضعیت مالی(ترازنامه) شرکتهای تولیدی
یادداشتهایی که برای صورت وضعیت مالی تهیه شده همانند صورت سود و زیان بر مبنای شرکتهای تولیدی تهیه شده است، بطوریکه مواردیکه در صورت وضعیت مالی(ترازنامه) شرکتهای تولیدی موضوعیت ندارد از فایل حذف شده و موارد مرتبط اضافه شده است.

رفع مسولیت : هر چند کمال دقت و توجه شده است برنامه فاقد هر گونه ایراد باشد لیکن به دلیل گستردگی و پیچیدگی امکان خطا در فرمول ها وجود دارد، کاربر استفاده کننده میبایست در هنگام تهیه صوتمالی کمال دقت و نظارت را داشته باشد.