در حال بارگذاری ویدیو ...

چــآلِِِِِِِِِِِِِِِِشـ♒✉

۲۴۴ بازدید
۱۹ نظر گزارش تخلف
♀✌【£ÇØÇαіђ】✌♀
♀✌【£ÇØÇαіђ】✌♀

1.لَََََََقََََََـبی کِِِِِِِِِِِـ صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـداتــ میکُُُُُُُُُُنََََََََََََََََََََََََــن؟:| __
2.وضعیـت رابطِِِِِعـ؟پوفــ...هََََََمش کُُُُسشِِِِـرعـ:/
3.آخََََََََََََََََـرین بآری کِِِِِِِِِِِِِِِِِـ شِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِکََََََََََََََََََََََََـسـ خوردیـ؟!شِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِکَََََََََََََََََََََََََََََََََــسـ میــــدمـ:|
4.بِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِهـتََََََََََََََََََََََََََََریـن دوسـ دُُُُُُُُُختَََََََََََََََََََََََََََََََََََرتـ؟هِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدیعـ :)
5.بِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِهـتََََََََََََََََََََََریـن دوسـ پِِِِِِِِِِِِِِِِِِِسرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتـ؟شََََََََََََََََََََهـآبــ(جـآست دوست معمـولی)
6.آخَََََََََََََََََََـرین مـوزیکـی کِِِِِِِـ شِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنیـدیـ؟(Despcito)
7.آخَََََََََََََََََََََََـرین بـآری کِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـ گِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـریِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعـ کََََََََََََََََََََََردیـ؟یـآدََََََََََََََََََََمـ نیـ...:|
8.آخَََََََََََََََََََََََََََرین بــاری کِِِِِِِِِِِِِِِـ خََََََََََََََََََََندیدیـ:هَََََََََََََََََََمینـ اََََََََََََََََََََلـآنـ:)دَََََََََََََََََلــیلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِشـ؟ خَََََََََََََََََََلقعـ این چالش مزخرفم... :|
لُُُُُُُُُُُُُطفــا چالشمو پر کنین :|||
مِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـر30 اََََََََََََََََََََََََََز هَََََََََََََََََََََََََََمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعـ:/

نظرات
Loading...