Skip to main content
تک بلیط
۹۶ بازدید

سیاوش جعفریان (بنیان گزار لیگ کارما)

سیاوش جعفریان
سیاوش جعفریان
منتشر شده در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۶

سیاوش جعفریان موسس و بنیان گزار لیگ کارما:
آقای سیاوش جعفریان موسس لیگ کارما با تاکید بر تغییر دیدگاه نهادها نسبت به کودکان کار اضهار داشت: " انجمن ها باید نگاه سنتی خود را کنار گذاشته و با نشان دادن چهره کودک کار به عنوان قهرمان زندگی خویش نه یک مجرم، روحیه و اعتماد به نفس آنها را تقویت کرده تا کودک کار بدون شرم از حضور در مجامع هنری و ورزشی شرکت کنند ."وی افزود " نهاد ها باید بدون قضاوت کردن اجازه ورود بخش خصوصی برای حمایت از کودکان کار را بدهند و برای بخش های خصوصی ایجاد انگیزه کنند تا ورود به این دست از مسابقات با هم برای پیشرفت کودکان کار کمک کنند. "