Skip to main content
۵۹۶ بازدید

تعیین جنسیت جنین توسط نرم افزار

Proomag.com
Proomag.com
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

با استفاده از نرم افزار اختصاصی مجله پروماگ مادران محترم می توانند تا 93 درصد دقت قبل و بعد از بارداری از جنسیت نوزاد خود آگاه شوند.
https://www.proomag.com/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/