Skip to main content
۵۵ بازدید

جهانبخش فرجی"شمس" اذان در دستگاه ماهور

فرجی.ج.ب
فرجی.ج.ب
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

استاد جهانبخش فرجی"شمس" اذان برای اولین بار در دستگاه ماهور،چهارگاه (مقام عجم)