در حال بارگذاری ویدیو ...

همخوانی مراد بداق شیرمراد گودرزی کمانچه نعمت بهاروند تصنیف میزِنَه طعنه وِ آهو، غزل عاشقانه لری دوسِکم رَته سفر، غلامرضا سبزعلی

عباس
عباس

میزنه طعنه وه آهو سیل چش مس تو
تاوسو چی یخبنونه و ته گرمی دس تو
باد صو ها ده هوماری آشیداری میکنه
خرمن زلف سیات شنیاری میکنه
سرم وه خر سرش سیل چشش تش ون ده دلم
غمش بیه دامون گیرم او دیه نمیکه ولم
چشیا کم سی گری وه کردنش شونی می هاد
باغ تش گریته جونم نم بارونی میحا
دل مه چی آو کشکو لبزنون بیقرار
تو چی سیمره آرومی اما چشات خینه وار
سرم وه خر سرش سیل چشش تش ون ده دلم
غمش بیه دامون گیرم او دیه نمیکه ولم
شیوره میکه خیون ناحق ده سیل چشیای سیات
یه رسی گریخته ناره پیچ و تاوه زلفیات
دل مه چی آو کشکو لبزنون بیقرار
تو چی سیل مره آرومی اما چشات خینه وار
سرم وه خر سرش سیل چشش تش ون ده دلم
غمش بیه دامون گیرم او دیه نمیکه ولم
میزنه طعنه وه آهو سیل چش مس تو
تاوسو چی یخبنونه و ته گرمی دس تو
باد صو ها ده هوماری آشیداری میکنه
خرمن زلف سیات شنیاری میکنه
سرم وه خر سرش سیل چشش تش ون ده دلم
غمش بیه دامون گیرم او دیه نمیکه ولم
چشیا کم سی گری وه کردنش شونی می هاد
باغ تش گریته جونم نم بارونی می هاد
دل مه چی آو کشکو لبزنون بیقرار

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

همخوانی مراد بداق شیرمراد گودرزی کمانچه نعمت بهاروند تصنیف میزِنَه طعنه وِ آهو، غزل عاشقانه لری دوسِکم رَته سفر، غلامرضا سبزعلی

۱ لایک
۰ نظر

میزنه طعنه وه آهو سیل چش مس تو
تاوسو چی یخبنونه و ته گرمی دس تو
باد صو ها ده هوماری آشیداری میکنه
خرمن زلف سیات شنیاری میکنه
سرم وه خر سرش سیل چشش تش ون ده دلم
غمش بیه دامون گیرم او دیه نمیکه ولم
چشیا کم سی گری وه کردنش شونی می هاد
باغ تش گریته جونم نم بارونی میحا
دل مه چی آو کشکو لبزنون بیقرار
تو چی سیمره آرومی اما چشات خینه وار
سرم وه خر سرش سیل چشش تش ون ده دلم
غمش بیه دامون گیرم او دیه نمیکه ولم
شیوره میکه خیون ناحق ده سیل چشیای سیات
یه رسی گریخته ناره پیچ و تاوه زلفیات
دل مه چی آو کشکو لبزنون بیقرار
تو چی سیل مره آرومی اما چشات خینه وار
سرم وه خر سرش سیل چشش تش ون ده دلم
غمش بیه دامون گیرم او دیه نمیکه ولم
میزنه طعنه وه آهو سیل چش مس تو
تاوسو چی یخبنونه و ته گرمی دس تو
باد صو ها ده هوماری آشیداری میکنه
خرمن زلف سیات شنیاری میکنه
سرم وه خر سرش سیل چشش تش ون ده دلم
غمش بیه دامون گیرم او دیه نمیکه ولم
چشیا کم سی گری وه کردنش شونی می هاد
باغ تش گریته جونم نم بارونی می هاد
دل مه چی آو کشکو لبزنون بیقرار

موسیقی و هنر