وارونه

کانال تایید شده وارونه

تریلر انیمه Onmyōji ۰۲:۰۱
تریلر انیمه Onimusha ۰۳:۰۵
تریلر انیمه MY HOME HERO ۰۱:۰۰
تریلر انیمه Oshi No Ko ۰۱:۰۶
تریلر انیمه SKIP AND LOAFER ۰۱:۱۶
موسیقی متن My neighbor Totoro ۰۲:۲۳