دکتر وحید راشدی

دکتر وحید راشدی

سوءتغذیه در سالمندان ۰۷:۰۰
آنفلوآنزا و سالمندان ۰۸:۲۸
دلیریوم در سالمندان ۰۶:۳۹
مصرف آب در سالمندی ۰۶:۰۷
گرمازدگی و سالمندی ۰۴:۵۳
اتانازی ۱۸:۴۲
پارسال
روز جهانی آلزایمر ۰۷:۴۳
تعادل در سالمندان ۰۶:۳۵
سند ملی سالمندان ۰۷:۴۰
ورزش در سالمندان ۰۷:۵۰
دیابت در سالمندان ۰۷:۱۷