Skip to main content
Maria2003(دازای اوسامو)

Maria2003(دازای اوسامو)

مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه می گذرد … عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور می‌کنند؛ و باعث لبخندم می‌شوند …! "پابلو نرودا"