Y":)....Яaра"
Y":)....Яaра"

Y":)....Яaра"

[...DON'T LOOK] ۰۱:۴۱
۴ روز پیش
[چالش d.i] ۰۰:۱۸
۸ روز پیش
[!I'm afraid!]❤ ۰۰:۱۶
۱۳ روز پیش
[...Rise...] ۰۰:۳۰
۱۴ روز پیش
[تَقدیمِتـ...] ۰۱:۰۹
۱۸ روز پیش
[fly...] ۰۰:۱۳
۱۸ روز پیش
[اضطرابـ...] ۰۰:۱۳
۲۶ روز پیش
[Begging] ۰۰:۱۶
۲۷ روز پیش
«hi» ۰۰:۵۱
۱ ماه پیش
no feeling:) ۰۰:۱۵
۱ ماه پیش
[ارتفاعـ] ۰۰:۵۶
۱ ماه پیش
[بُلَندتَر...] ۰۰:۱۹
۱ ماه پیش
[خواستنـ...] ۰۰:۲۴
۱ ماه پیش
[حقـ..نداریـ..] ۰۰:۱۲
[do not trust] ۰۱:۱۸
۲ ماه پیش
[ادامهـ.. دارهـ...] ۰۱:۵۰
[چیــ شنیدیــ؟] ۰۰:۱۳
[bad] ۰۰:۵۵
۲ ماه پیش
+....+ ۰۰:۵۸
۲ ماه پیش
[توجهـ] ۰۰:۱۹
۲ ماه پیش
Just enjoy~~~~ ۰۰:۳۹
۲ ماه پیش
^GOOD AFTER MOON^ ۰۰:۴۰
۲ ماه پیش
~coming back~ ۰۰:۲۱
۳ ماه پیش
| ..ج چآلش درهم  برهم| ۰۰:۲۲
[ج چآلِش کیوان] ۰۰:۳۲
S.I.K ۰۰:۲۶
۳ ماه پیش
"""FUCK ALL""" ۰۰:۲۸
۳ ماه پیش
دَهَــ نِـشـــ.... ۰۰:۲۵
{خـــوزســـتـــان} ۰۱:۰۰
^[JUsT Come HooM] ۰۰:۲۴
۴ ماه پیش
{LOKI} ۰۳:۲۳
۴ ماه پیش
[عــآدَتــــ]! ۰۰:۱۶
هع...! ۰۰:۳۹
۴ ماه پیش
:) ۰۰:۲۹
۴ ماه پیش
#52hz ۰۰:۳۶
۵ ماه پیش
^-^ ۰۰:۱۹
۵ ماه پیش
+-+ ۰۰:۴۳
۵ ماه پیش
بیراهه...:) ۰۰:۵۴
۶ ماه پیش
یادتونه؟؟؟ ۰۰:۱۱
۶ ماه پیش
تقدیمییییییی*-* ۰۰:۰۹
GOOD&EVIL....! ۰۰:۱۶
۷ ماه پیش
بعله! ۰۰:۰۸
۷ ماه پیش
آری....:) ۰۰:۲۵
۷ ماه پیش
سوالی دارم .....:/ ۰۰:۴۰
=)..... ۰۰:۱۸
۸ ماه پیش
WTF??????:).....کپ ۰۰:۲۴
۸ ماه پیش
HBD^-^ ۰۰:۱۱
۸ ماه پیش
HBD&-& ۰۰:۱۸
۹ ماه پیش