تنها... ۰۰:۲۳
۱۱۹ بازدید ۵ ماه پیش
داروها... ۰۰:۰۶
۴۶ بازدید ۶ ماه پیش
هایپر لپس از درخت معروف شهرم ۰۰:۰۵
۳۰ بازدید ۶ ماه پیش
فاصله... ۰۰:۰۶
۸۰ بازدید ۷ ماه پیش
۲۰... ۰۰:۲۵
۹۲ بازدید ۷ ماه پیش
غروب زیبای شهرم ۰۰:۵۶
۸۱ بازدید ۷ ماه پیش
مردها ... ۰۰:۱۲
۲۳۷ بازدید ۷ ماه پیش
کاش... ۰۰:۰۶
۹۶ بازدید ۷ ماه پیش
هر... ۰۰:۰۶
۴۶ بازدید ۷ ماه پیش
یه تایم لپس زیبا در جاده برفی ۰۰:۰۵
۴۸ بازدید ۷ ماه پیش
ای کاش... ۰۰:۱۵
۲۸۴ بازدید پارسال
... ۰۰:۱۵
۱۰۱ بازدید پارسال
مهم... ۰۰:۱۵
۴۷۳ بازدید پارسال
زیاد... ۰۰:۲۰
۴۵۴ بازدید پارسال
خوشبختی... ۰۰:۱۱
۲۴۷ بازدید پارسال
غیب شد ؟؟؟؟؟؟ ۰۰:۰۴
۲۴۰ بازدید پارسال
گله دارد.... ۰۰:۰۶
۳۸۴ بازدید پارسال
بی تو ... ۰۰:۰۶
۲۴۴ بازدید پارسال
دختر... ۰۰:۰۶
۴۰۴ بازدید پارسال
ای پسر... ۰۰:۰۶
۵۲۸ بازدید پارسال
دوست... ۰۱:۰۰
۶۷۲ بازدید پارسال
دیدی... ۰۰:۰۶
۱۲۱ بازدید پارسال
دخترا... ۰۰:۰۶
۳۰۸ بازدید پارسال
وقتی... ۰۰:۰۶
۱۱۲ بازدید پارسال
مثل... ۰۰:۰۶
۱۰۱ بازدید پارسال
آهای... ۰۰:۰۶
۲۱۲ بازدید پارسال
هرگز... ۰۰:۱۴
۲۸۲ بازدید پارسال
دوست... ۰۰:۰۶
۶۷ بازدید پارسال
التماس... ۰۰:۰۶
۱۲۲ بازدید پارسال
حرف های یک مرد... ۰۰:۰۶
۷۱ بازدید پارسال
زندگی را... ۰۰:۰۶
۴۴ بازدید پارسال
سلول انفرادی.... ۰۰:۰۴
۱۷۰ بازدید پارسال
روباه صفت... ۰۰:۰۶
۳۰۸ بازدید پارسال
شما یه آدم... ۰۰:۰۶
۵۹ بازدید پارسال
{دست دارند ... پا دارند....} ۰۰:۰۶
۶۵ بازدید پارسال
بلافاصله پس از مرگم... ۰۰:۰۶
۲۲۹ بازدید پارسال
تنهایی آدمی را عوض... ۰۰:۰۶
۱۲۰ بازدید پارسال
کنارت هستند: تا کی !؟ ۰۰:۰۶
۸۱ بازدید پارسال
اگر زندگی .... ۰۰:۰۶
۴۴۶ بازدید پارسال
و اما... ۰۱:۰۰
۲۳۹ بازدید پارسال
امروزم گذشت ۰۱:۰۰
۲۸۶ بازدید پارسال