Skip to main content
❤zεγŋąb❤

❤zεγŋąb❤

زنان زیبا شبیه باربی نیستند...!!! آنها شبیه واقعیتند ... شبیه زنی که گاهی دست های خیسش را با دامنش پاک میکند، واشک هایش را با سر آستینش .... نه ناخن هایشان همیشه لاک زده است... ﻧﻪ نگران پاک شدن رژ لب هایشان هستند... زنان زیبا ، زنانی هستند که خود را باور دارند و میدانند که اگر تصمیم بگیرند قادر به انجام هر کاری هستند.... زنی که اعتماد به نفسش از تجربه ها نشأت می گیرد، و میداند که میتواند به زمین بخورد، اماﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد، و ادامه دهد... براستی که زیبایی واقعی را چنین زنانی دارند ! زنده باشی زن زیبا ...