دکتر کامران رخشانی

دکتر کامران رخشانی

عنوان محصولی محصولات و خدمات ۰۲:۰۰
مثلث برندسازی ۰۱:۵۷
۷۶ بازدید پارسال
تبلیغات و روابط عمومی ۰۱:۰۹
۷۱ بازدید پارسال
اهمیت روابط عمومی در برند سازی ۰۱:۰۱
بهترین سرمایه گذاری ۰۱:۱۸
۷۴ بازدید پارسال
برند سازی و تبلیغات ۰۱:۰۴
۵۵ بازدید پارسال
برند چیست؟ ۰۰:۴۶
۷۰ بازدید پارسال