کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده
کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده

کلینیک پستان دکتر فرهاد موسی زاده

ترشح خونی پستان ۰۱:۵۰
تغییر شکل پستان ۰۶:۴۳
لنفادم وتورم دست ۵۶:۰۷
بزرگی سینه آقایان ۰۵:۳۰
بازگشت به ایران ۰۳:۲۴
فیبروآدنوم ۰۹:۰۲
کیست پستان ۰۴:۲۲