Skip to main content
Negarbano(خواستار رفع فیلتر کانالا هستیم)

Negarbano(خواستار رفع فیلتر کانالا هستیم)

سلام نگار هستم اگرچه شکستن دل "پیگرد قانونی" ندارد اما قطعا "پیگرد الهی" دارد حالا اگر یه جایی از زندگی خوردید هی نشینید نپرسید: چرا اینطوری شد؟ چرا اونطوری شد