تلویزیون ریاضی

تلویزیون ریاضی

ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 4 : سطح حجم و نکات فصل ۳۵:۰۵
ریاضی 9 - فصل 8 - بخش 3 : حجم هرم و مخروط ۴۵:۱۱
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 6 : تقسیم چند جمله ای ها ۵۱:۴۱
ریاضی 9 - فصل 7 - بخش 5 : عبارت های گویای مرکب ۵۶:۲۹
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 4 : پیدا کردن شیب ۲۷:۰۵
۱,۰۱۳ بازدید ۷ ماه پیش
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 3 : شیب و عرض از مبدا ۳۹:۲۱
ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 2 : مختصات نقطه و معادله خط ۳۲:۱۱
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 4 : تجزیه اتحاد مزدوج ۳۲:۱۲
ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 2 : معرفی اتحاد ها ۳۵:۱۸
۲,۰۰۱ بازدید ۸ ماه پیش
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 4 : حجم شکل های پیچیده ۱۴:۴۶
ریاضی 7 - فصل 6 - بخش 2 : معرفی حجم های هندسی ۲۰:۳۳
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 8 : گویا کردن کسر ها ۲۰:۲۷
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 6 : ساده کردن رادیکال ها ۱۹:۲۶
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 5 : ریشه سوم ۲۱:۱۶
۹۸۵ بازدید ۹ ماه پیش
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 4 : نماد علمی ۳۴:۱۷
۳۹۶ بازدید ۹ ماه پیش
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 2 : روابط بین زاویه ها ۳۰:۲۲
ریاضی 9 - فصل 4 - بخش 1 : توان های مثبت و منفی ۲۹:۴۵
ریاضی 7 - فصل 4 - بخش 1 : روابط بین پاره خط ها ۲۵:۱۸
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 8 : شکل های متشابه ۲۵:۰۰
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 7 : اثبات دایره ها ۲۸:۲۲
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 5 : زاویه های خارجی ۲۳:۲۷
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 6 : اثبات مثلث های قائم ۱۸:۵۳
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 4 : معادله ۲۹:۵۵
۱,۰۷۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 5 : اثبات متوازی الاضلاع ها ۱۸:۴۴
ریاضی 9 - فصل 3 - بخش 4 : اثبات همنهشتی مثلث ها ۱۵:۵۵
ریاضی 8 - فصل 3 - بخش 2 : توازی و تعامد ۲۳:۱۷
۶۸۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
ریاضی 7 - فصل 3 - بخش 2 : عبارت های جبری ۲۸:۰۴
۲,۱۰۱ بازدید ۱۰ ماه پیش