بلدشو

کانال تایید شده بلدشو

فروش غیرحضوری ۰۱:۳۸
دانش فروش ۰۱:۱۱
۵ سال پیش
هوشمندی در کسب و کار ۰۰:۴۹
اصول کارآفرینی ۰۰:۴۳
شروع عکاسی(مرور کلی) ۰۲:۵۵