بلدشو

کانال تایید شده بلدشو

فروش غیرحضوری ۰۱:۳۹
دانش فروش ۰۱:۱۲
۲ سال پیش
هوشمندی در کسب و کار ۰۰:۵۰
اصول کارآفرینی ۰۰:۴۳
شروع عکاسی(مرور کلی) ۰۲:۵۶