نگرش نیک

نگرش نیک

درخت پول - دن لاک ۰۴:۲۶
اعتماد به نفس ۰۲:۵۶
قدرت تصویرسازی ذهنی ۰۳:۲۶
باب پراکتور - درخواست ۰۳:۱۶
جی شتی - 1 تجربه و 2 درس ۰۳:۴۷
جیم ران - کارخانه ذهن ۰۴:۳۲