نگرش نیک

نگرش نیک

انگیزت چیه - جیم ران ۰۱:۵۴
معجزه ذهن - جیم ران ۰۲:۱۲
مصاحبه با جان آساراف ۱۴:۳۱