آموزشگاه فنی و حرفه ای عصرنخبگان

آموزشگاه فنی و حرفه ای عصرنخبگان

محاسبه عیدی سالانه ۰۲:۱۹
محاسبه سنوات سالانه ۰۱:۳۵
محاسبه اضافه کاری ۰۱:۲۹
حقوق و دستمزد 1403 ۰۰:۴۸
مالیات حقوق 1402 ۰۰:۳۵
۱۱ ماه پیش
حقوق و دستمزد 1402 ۰۱:۰۰
هلو بهتره یا سپیدار؟ ۰۱:۲۵
آموزش تنزیل اسناد ۰۱:۲۸