شرکت آسیا طیور
شرکت آسیا طیور

شرکت آسیا طیور

تخم نطفه دار مرغ و خروس زینتی پرورشی ۰۳:۴۰
تخم مرغ شاخدار درجه یک اسیاطیور ۰۰:۲۱
تخم طوطی کاسکو شرکت آسیاطیور ۰۰:۲۹
۲۲۷ بازدید پارسال
تخم نطفه دار طوطی کاسکو( سخنگو) ۰۰:۲۹
تخم نطفه دار لاری اسیا طیور ۰۰:۴۰
۴۱۹ بازدید پارسال
تخم طاووس تضمینی  جهت جوجه کشی ۰۰:۳۶
۲۷۱ بازدید پارسال
تخم قرقاول  زینتی و اصیل نطفه دار ۰۰:۳۹
فروش تخم نطفه دار مرغ ۰۰:۳۱
۸۹ بازدید پارسال
فروش تخم بوقلمون گوشتی وارداتی ۰۰:۳۰
فروش تخم قرقاول  درجه یک ۰۰:۳۰
۱۳۷ بازدید پارسال
تخم بوقلمون نطفه دار تضمینی و درجه یک ۰۰:۴۴
تخم طوطی /تخم نطفه دار طوطی کاسکو ۰۰:۳۱
خرید و فروش تضمینی تخم غاز نطفه دار ۰۰:۳۸
تخم طاووس  مخصوص جوجه کشی و پرورش ۰۰:۳۸
فروش  مرغ و خروس زینتی  شرکت اسیاطیور ۰۰:۳۲
تخم نطفه دار لاری با تضمین نطفه ۰۰:۱۹
تخم شترمرغ نطفه دار پرورشی ۰۰:۳۸
۳۸۵ بازدید پارسال
فروش تضمینی تخم قرقاول بلژیکی ۰۰:۴۳
خرید و فروش تخم نطفه دار غاز و اردک ۰۰:۳۱
خرید و فروش تخم نطفه دار غاز و بوقلمون ۰۰:۳۵
فروش تخم نطفه دار با تضمین نطفه داری ۰۲:۱۱
فروش تخم نطفه دار انواع مرغ زینتی ۰۳:۴۹
فروش تخم نطفه دار قرقاول به شرط نطفه ۰۲:۰۰
فروش تخم نطفه دار طیور زینتی و گوشتی ۰۲:۰۵
خرید فروش قرقاول ۰۲:۰۰
۲۴۹ بازدید پارسال
تخم نطفه دار طوطی کاسکو ۰۲:۰۶
۱۹۲ بازدید پارسال
خرید و فروش تخم مرغ نطفه دار تازه ۰۲:۰۵
فروش تخم 100 درصد نطفه دار بوقلمون ۰۰:۳۵
خرید و فروش تخم نطفه دار بوقلمون ۰۰:۳۵
فروش تخم نطفه دار و دستگاه جوجه کشی ۰۱:۱۸
فروش تخم نطفه دارطاووس به سراسر کشور ۰۰:۴۶
خرید و فروش تخم طاووس نطفه دار ۰۰:۴۶
خرید و فروش تخم طاووس ۰۱:۰۳
۱۰۳ بازدید پارسال
تخم نطفه دار طاووس به صورت تضمینی ۰۰:۴۸