pyproject.ir
pyproject.ir

pyproject.ir

(حلقه for در پایتون)python for loop ۰۸:۳۸
۷۳ بازدید پارسال
حلقه while در پایتون و بازی حدث عدد ۱۲:۳۵
۱,۳۸۳ بازدید ۲ سال پیش
python comparison operator ۱۰:۴۲
۹۰ بازدید ۲ سال پیش
python logical operator ۰۵:۰۱
۷۱ بازدید ۲ سال پیش
(فارسی)python if else ۰۹:۰۶
۵۳ بازدید ۲ سال پیش
(فارسی)python math function ۰۵:۱۷
۵۸ بازدید ۲ سال پیش
(فارسی)python operator precedence ۰۵:۱۷
۴۶ بازدید ۲ سال پیش
python arithmetic operation ۰۳:۳۰
۷۷ بازدید ۲ سال پیش
python formated string ۰۴:۲۶
۸۶ بازدید ۲ سال پیش
python type conversion ۰۹:۵۲
۶۳ بازدید ۲ سال پیش
python input method ۰۵:۰۳
۸۳ بازدید ۲ سال پیش
python string ۱۷:۳۸
۶۷ بازدید ۲ سال پیش
python print ۰۲:۰۲
۷۸ بازدید ۲ سال پیش
python & pycharm installation ۱۲:۳۲
۸۳ بازدید ۲ سال پیش