دکتر امید میرشفیعی
دکتر امید میرشفیعی

دکتر امید میرشفیعی

بی اشتهایی عصبی ۰۱:۴۰
۵۹ بازدید پارسال
خود زشت انگاری ۰۱:۴۱
۹۹ بازدید پارسال
وسواس خودبیمارانگاری ۰۰:۵۶
۵۸ بازدید پارسال
عوارض فیلم های پورنوگرافی ۰۲:۳۱
۱۳۷ بازدید پارسال
پایان یک رابطه ۰۱:۰۲
۵۳ بازدید پارسال
دردسرهای درمان وسواس ۰۲:۴۲
۱۲۸ بازدید پارسال
افسردگی طیف دوقطبی_بخش دوم ۰۲:۱۰
۱۴۶ بازدید پارسال
افسردگی دوقطبی ۰۰:۵۵
۹۶ بازدید پارسال
انواع فراموشی ۰۱:۴۳
۱۴۲ بازدید پارسال
اختلال حرکتی تیک ۰۲:۲۶
۹۸ بازدید پارسال
عوارض داروهای ضدافسردگی _بخش نخست ۰۱:۳۰
آسیب‌های یک رابطه عاطفی. قسمت اول ۰۰:۵۴