دکتر شاهین باستانی نژاد جراح و متخصص گوش، گلو و بینی - جراح بینی
دکتر شاهین باستانی نژاد جراح و متخصص گوش، گلو و بینی - جراح بینی

دکتر شاهین باستانی نژاد جراح و متخصص گوش، گلو و بینی - جراح بینی

آموزش چسب زدن بینی ۰۱:۱۹
جراحی بینی طبیعی ۰۰:۱۸
جراحی بینی پهن و گوشتی ۰۰:۳۸