اسماعیل قائدی

اسماعیل قائدی

نوعی زیر رنگ ۰۲:۴۷
۲ سال پیش
تمرین پوست ۰۲:۱۹
۳ سال پیش
معرفی کتاب های نقاشی ۰۲:۰۲
تمرین پوست ۰۱:۵۴
۳ سال پیش
نوعی از بررسی چهره ۰۲:۰۱
روشن به تیره در نقاشی ۰۲:۰۰
ساختن سبزها ۰۳:۲۲
۳ سال پیش
نوعی زیر رنگ ۰۲:۴۷
۳ سال پیش
یک آه آرامش ۰۰:۵۹
۳ سال پیش
نحوه اجرای جزئیات ۰۲:۵۹
شروع چهره با رنگ روغن ۰۱:۴۴
ماهیت رنگ های روشن ۰۲:۲۸
نحوه ورنی زدن1 ۰۱:۵۰
بررسی تاثیرات بازتاب ۰۲:۳۰
روانشناسی رنگ 2 ۰۳:۱۸
ساخت رنگ  در رنگ روغن ۰۳:۲۷
فروش آثار هنری ۰۲:۵۰
آموزش رنگ روغن ۰۰:۵۴
روانشناسی رنگ 1 ۰۵:۱۷
پالت امپرسیونیسم ۰۳:۴۱
نارنجی در رنگ روغن ۰۳:۰۵
آموزش رنگ روغن چهره ۰۵:۳۵
طراحی با سمت راست مغز ۰۳:۴۳
سه گروه در رنگ گذاری ۰۲:۴۶
حرف حساب ۰۰:۵۲
۳ سال پیش
ایده پردازی در نفاشی ۰۰:۵۸
آموزش رنگ روغن ۰۲:۲۹