اسماعیل قائدی

اسماعیل قائدی

نوعی زیر رنگ ۰۲:۴۷
۲ سال پیش
تمرین پوست ۰۲:۲۰
۲ سال پیش
معرفی کتاب های نقاشی ۰۲:۰۲
تمرین پوست ۰۱:۵۴
۲ سال پیش
نوعی از بررسی چهره ۰۲:۰۲
روشن به تیره در نقاشی ۰۲:۰۱
ساختن سبزها ۰۳:۲۲
۲ سال پیش
نوعی زیر رنگ ۰۲:۴۷
۲ سال پیش
یک آه آرامش ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
نحوه اجرای جزئیات ۰۳:۰۰
شروع چهره با رنگ روغن ۰۱:۴۵
ماهیت رنگ های روشن ۰۲:۲۸
نحوه ورنی زدن1 ۰۱:۵۱
بررسی تاثیرات بازتاب ۰۲:۳۱
روانشناسی رنگ 2 ۰۳:۱۹
ساخت رنگ  در رنگ روغن ۰۳:۲۷
فروش آثار هنری ۰۲:۵۱
آموزش رنگ روغن ۰۰:۵۴
روانشناسی رنگ 1 ۰۵:۱۸
پالت امپرسیونیسم ۰۳:۴۲
نارنجی در رنگ روغن ۰۳:۰۶
آموزش رنگ روغن چهره ۰۵:۳۶
طراحی با سمت راست مغز ۰۳:۴۴
سه گروه در رنگ گذاری ۰۲:۴۷
حرف حساب ۰۰:۵۲
۲ سال پیش
ایده پردازی در نفاشی ۰۰:۵۸
آموزش رنگ روغن ۰۲:۳۰