اسماعیل قائدی

اسماعیل قائدی

نوعی زیر رنگ ۰۲:۴۷
۸ ماه پیش
تمرین پوست ۰۲:۲۰
۸ ماه پیش
معرفی کتاب های نقاشی ۰۲:۰۲
تمرین پوست ۰۱:۵۴
۸ ماه پیش
نوعی از بررسی چهره ۰۲:۰۲
روشن به تیره در نقاشی ۰۲:۰۱
ساختن سبزها ۰۳:۲۲
۸ ماه پیش
نوعی زیر رنگ ۰۲:۴۷
۸ ماه پیش
یک آه آرامش ۰۱:۰۰
۸ ماه پیش
نحوه اجرای جزئیات ۰۳:۰۰
شروع چهره با رنگ روغن ۰۱:۴۵
ماهیت رنگ های روشن ۰۲:۲۸
نحوه ورنی زدن1 ۰۱:۵۱
بررسی تاثیرات بازتاب ۰۲:۳۱
روانشناسی رنگ 2 ۰۳:۱۹
فروش آثار هنری ۰۲:۵۱
آموزش رنگ روغن ۰۰:۵۴
روانشناسی رنگ 1 ۰۵:۱۸
پالت امپرسیونیسم ۰۳:۴۲
حرف حساب ۰۰:۵۲
پارسال
آموزش رنگ روغن ۰۲:۳۰