اسماعیل قائدی
اسماعیل قائدی

اسماعیل قائدی

تفکر در نقاشی ۰۰:۵۱
۶۰ بازدید ۱۶ روز پیش
پوست با چه رنگ هایی در نقاشی کار شود ۰۴:۲۳
آمورش طراحی ۰۱:۴۷
۴۹ بازدید ۱۶ روز پیش
رشد در نقاشی ۰۰:۵۸
۴۱ بازدید ۱۶ روز پیش
آموزش نقاشی چشم با رنگ و روغن ادامه کار ۰۲:۵۷
آموزش رنگ و روغن (فکر کردن در حین قلم زدن) ۰۲:۴۹
آثار هنری هنرمندان و تاثیرشان در یادگیری ۰۰:۴۹
آموزش رنگ و روغن سیب ۰۰:۵۰
۴۲ بازدید ۱۶ روز پیش
به همین سادگی می شود ۰۰:۲۸
۵۲ بازدید ۱۶ روز پیش
نظم پالت در رنگ و روغن ۰۰:۴۰
۵۵ بازدید ۲۳ روز پیش
مرحله دوم رسم دایره رنگ با اسماعیل قائدی ۰۹:۵۷
آموزش ترسیم دایره رنگ مرحله اول ۰۸:۰۴
۹۲ بازدید ۲۴ روز پیش
آموزش رنگ و روغن ۰۱:۵۵
۳۹ بازدید ۲۴ روز پیش
آماده سازی بوم های قدیمی برای نقاشی ۰۰:۵۹
آموزش رنگ و روغن دست ۰۲:۳۳
۴۲ بازدید ۲۴ روز پیش
آموزش نقاشی چشم با رنگ و روغن ۰۲:۱۳
۴۵ بازدید ۲۴ روز پیش
نکاتی کوتاه اما مفید در نقاشی ۰۱:۵۴
۵۷ بازدید ۲۴ روز پیش
آموزش رنگ و روغن ۰۲:۲۰
۵۴ بازدید ۲۴ روز پیش
موی فر در نقاشی ۰۳:۴۹
۳۳ بازدید ۲۴ روز پیش
اجرای جز به کل و کل به جز در نقاشی ۰۱:۵۱
آموزش رنگ و روغن منظره ۰۰:۴۱
۷۳ بازدید ۱ ماه پیش
لایه گذاری در رنگ و روغن ۰۳:۵۴
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
مکمل های رنگی ۰۰:۵۱
۷۱ بازدید ۱ ماه پیش
نقاشی روی سفال ۰۰:۵۲
۶۸ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش رنگ و روغن ۰۰:۵۳
۷۱ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش طراحی ۰۰:۵۰
۱۰۲ بازدید ۱ ماه پیش
کاربرد روغن در حین نقاشی رنگ و روغن ۰۳:۴۳
آموزش رنگ و روغن ایجاد بافت ۰۲:۴۸
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش رنگ و روغن ۰۱:۵۲
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش نقاشی روی تخم شترمرغ ۰۱:۲۴
۱۰۲ بازدید ۱ ماه پیش
تمرین خط و طراحی ۰۰:۵۴
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
ابزار مفید در نقاشی ۰۰:۱۶
۹۰ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش تکنیک هاشور زدن با مداد ۰۰:۵۸
۵۰ بازدید ۱ ماه پیش
اجرا روی ورق طلا با رنگ و روغن ۰۴:۲۰
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش رنگ و روغن ۰۰:۵۶
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش رنگ و روغن ۰۱:۴۶
۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
لایه گذاری در آثار نقاشی ۰۱:۵۶
۴۰ بازدید ۱ ماه پیش
پرفورمنس آرت ۰۰:۵۹
۶۷ بازدید ۱ ماه پیش
نحوه اسپری زدن روی اثر و گلیزکاری ۰۲:۵۶
نقاشی با مداد رنگی ۰۰:۱۵
۷۳ بازدید ۱ ماه پیش
پالت رنگ و پوشش رنگدانه ها ۰۲:۳۴
۲۸ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش رنگ و روغن ۰۳:۴۸
۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش گلیز کاری خیس درخیس ۰۲:۳۹
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش رنگ و روغن ۰۱:۰۳
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش سوخته نگاری روی چوب ۰۲:۴۴
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
بازسازی بوم های قدیمی ۰۱:۴۵
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
گلیزکاری در رنگ و روغن ۰۲:۳۱
۷۵ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش رنگ و روغن دریا و منظره ۰۱:۱۴
۷۲ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش نقاشی ۰۰:۵۸
۷۸ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش دایره رنگ ۰۱:۵۴
۵۸ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش رنگ و روغن (گذاشتن جزئیات در کار) ۰۰:۵۸
آموزش نقاشی رنگ و روغن (کل به جز) ۰۰:۵۷
از طبیعت بیاموزیم ۰۰:۵۱
۶۶ بازدید ۲ ماه پیش
نگهداری بوم نقاشی ۰۲:۲۰
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
روغن زدن روی کار ۰۰:۴۹
۶۴ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش نقاشی پرتره با رنگ و روغن ۰۱:۰۰
۶۹ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش نقاشی روی سفال قسمت سوم (رنگ و روغن) ۰۱:۰۰