کلینیک ویان
کلینیک ویان

کلینیک ویان

سیر درمان لکنت ۰۱:۵۶
۱۰ ماه پیش
قشقرق راه انداختن کودک ۰۲:۰۰
رابطه قبل از عقد ۰۱:۵۹
نوجوانم عاشق معلمش شده ۰۱:۲۶
کودک با خودش ور می رود!! ۰۱:۳۹
اون مشکل داره نه من!!! ۰۲:۱۲
تفریحش را ببین .... ۰۳:۰۲
رفتار قلدرى ۰۴:۲۰