سلامتکده تخصصی طب ایرانی هورشید

سلامتکده تخصصی طب ایرانی هورشید

خشکی واژن ۰۰:۵۳
پارسال
درد رگ سیاتیک ۰۲:۰۰
کاهش سریع درد کمر ۰۱:۴۲
رژیم و کاهش وزن ۰۵:۱۴
فریب ذهن در خوردن ۰۴:۰۰