رضا

رضا

عقیم سازی گوسفند ۰۰:۲۷
نژاد گوسفند افشار ۰۰:۵۷
برس قشو گاو ۰۲:۱۳
شغل پرواربندی بره ۱۰:۴۹
روش اخته کردن بره ۰۰:۵۸
ترفند جوشاندن شیر ۰۰:۲۷
پرورش دام در زمستان ۰۲:۵۲
گوسفند آصف ۰۰:۴۸
۲ سال پیش
دوشیدن شیر گوسفند ۰۴:۳۷
گاوداری مدرن و صنعتی ۰۱:۱۱
جفت گیری گوسفند ۰۱:۵۴
نژاد گوسفند رومانوف ۰۱:۱۸