رضا

رضا

شغل پرواربندی بره ۱۰:۵۰
شیردوشی اتوماتیک گاو ۰۱:۴۲
روش اخته کردن بره ۰۰:۵۹
ترفند جوشاندن شیر ۰۰:۲۸
پرورش دام در زمستان ۰۲:۵۳
گوسفند آصف ۰۰:۴۸
۷ ماه پیش
دوشیدن شیر گوسفند ۰۴:۳۷
گاوداری مدرن و صنعتی ۰۱:۱۱
جفت گیری گوسفند ۰۱:۵۴
نژاد گوسفند رومانوف ۰۱:۱۸