mahmod rasekhi
mahmod rasekhi

mahmod rasekhi

ساکشن غبغب بعد از عمل ۰۰:۲۷
لیپوساکشن غبغب ۰۰:۴۰
درمان تعریق بدن و دست ۰۱:۰۶
کیست سباسه ۰۱:۱۰
۳ ماه پیش
درمان خال ۰۹:۵۱
۳ ماه پیش
ساکشن غبغب ۰۰:۴۳
۳ ماه پیش
علت ایجاد میخچه ۰۱:۴۱
بلفارو پلاستی فوقانی ۰۳:۱۵
ناخن فرو رفته در گوشت ۰۵:۲۳
لیپوساکشن ۰۵:۱۳
۳ ماه پیش
لیپوم ۰۳:۵۳
۳ ماه پیش