گزیده سخنان  آیت الله سید علی محمد دستغیب

گزیده سخنان آیت الله سید علی محمد دستغیب

اهل الله ۰۲:۴۲
پارسال
وصف رخ زیبای دوست ۰۳:۵۲
حدیث سرو |  بخش اول ۰۳:۳۳
کمک به امام حسین ۰۴:۱۴
استجابت دعا ۰۵:۳۵
سیاست مدار ۰۲:۳۵
ناامیدی ۰۴:۴۶
پارسال
توبۀ جوان ۰۰:۴۵
پارسال
گناه مثل چیست؟ ۰۱:۲۱
درب ورود بر خدا ۰۰:۵۵
دل شکستگی ۰۴:۵۵
پارسال
سبک زندگی ۰۳:۱۹
پارسال
نماز حاجت ۰۱:۰۳
پارسال
کوثر یعنی چه؟ ۰۱:۱۶
عصر ظهور ۰۲:۴۶
پارسال