موسسه زبان دهخدا

موسسه زبان دهخدا

pronunciation در انگلیسی/ v and w ۰۱:۰۳
۳۴ بازدید ۱۸ ساعت پیش
Opposites در زبان انگلیسی/Normal ۰۰:۴۹
۳۲ بازدید ۴ روز پیش
synonyms در انگلیسی/Furious ۰۱:۰۶
۴۲ بازدید ۵ روز پیش
different meanings در زبان انگلیسی/ ruler ۰۰:۵۴
۲۵ بازدید ۶ روز پیش
similar words در زبان انگلیسی / minute ۰۱:۰۱
۳۴ بازدید ۶ روز پیش
کلمه pretend به چه معناست؟ ۰۱:۰۳
۵۰ بازدید ۱۲ روز پیش
تفاوت کلمات  require و need در انگلیسی ۰۱:۰۵
۳۹ بازدید ۱۲ روز پیش