Skip to main content
digiasal

digiasal

عسل نصیری از سال 1330 به تولید عسل در شهرستان دماوند اشتغال دارد و از سال 96 با فروشگاه اینترنتی دیجی عسل به نشانی www.digiasal.com در خدمت هم میهنان گرامی است.

بره موم
03:14
بره موم
پارسال

بره موم
04:17
بره موم
پارسال