Skip to main content
متین
۶۰ بازدید

تایم لپس دیدنی از خانه ساختنِ زنبور وحشی

digiasal
digiasal
منتشر شده در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۸

زنبورهای وحشی قاتل زنبورهای عسل هستند با جثه بزرگ و حالت هجومی همیشه برای زنبورهای عسل خطر بوده اند. در این فیلم که به روش تایم لپس تهیه شده است از فعالیت یک زنبوروحشی برای خانه سازی و تشکیل خانواده فیلم تهیه شده است.
عسل طبیعی نصیری
دیجی عسل
http://digiasal.com