دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

اجرای ایمپلنت فک بالا ۰۲:۲۵
جراحی کامل فک بالا ۰۲:۰۸
ونیر کامپوزیت ۰۰:۱۹
روکش سرامیک فک بالا ۰۰:۱۵
بلیچینگ دندان ۰۰:۱۶
جراحی دندان عقل ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
کشیدن دندان عقل ۰۱:۴۳
روکش کامل فک بالا ۰۰:۲۸
جرمگیری دندان ۰۰:۳۷
پوسیدگی دندان ۰۴:۴۳
ایمپلنت دندان ۰۱:۵۳
ایمپلنت فک بالا ۰۱:۵۱
پرکردن دندان ۰۰:۳۸
۸ ماه پیش
عوارض پوسیدگی دندان ۰۱:۰۰
ایمپلنت دندان ۰۱:۲۲
ایمپلنت تمام فک بالا ۰۱:۵۲
مراحل عصب کشی دندان ۰۰:۵۹
ترمیم دندان ۰۰:۵۹
۱۱ ماه پیش
لمینت دندان ۰۰:۵۴
۱۱ ماه پیش
بلیچینگ دندان ۰۰:۴۶