دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

دندانپزشکی دکتر شهریار جنانی - دکتر سروش برهانی

جراحی دندان عقل ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
ایمپلنت دندان ۰۰:۲۸
کشیدن دندان عقل ۰۱:۴۳
روکش کامل فک بالا ۰۰:۲۸
جرمگیری دندان ۰۰:۳۷
پوسیدگی دندان ۰۴:۴۳
ایمپلنت دندان ۰۱:۵۳
ایمپلنت فک بالا ۰۱:۵۱
پرکردن دندان ۰۰:۳۸
۶ ماه پیش
عوارض پوسیدگی دندان ۰۱:۰۰
ایمپلنت دندان ۰۱:۲۲
ایمپلنت تمام فک بالا ۰۱:۵۲
مراحل عصب کشی دندان ۰۰:۵۹
ترمیم دندان ۰۰:۵۹
۸ ماه پیش
لمینت دندان ۰۰:۵۴
۹ ماه پیش
ایمپلنت فول فک بالا ۰۰:۵۷
جراحی دندان نیش نهفته ۰۱:۳۷
برداشتن ضایعه دندانی ۰۱:۲۴
مراحل ایمپلنت دندان ۰۱:۴۴
بلیچینگ دندان ۰۰:۴۶
۱۱ ماه پیش
ایمپلنت فول فک بالا ۰۱:۳۷
ایمپلنت دندان ۰۰:۳۹
ایمپلنت دندان ۰۰:۳۹
ایمپلنت دندان جلو ۰۳:۰۴