هومن پورنصراله

هومن پورنصراله

اعتیاد غذایی ۰۲:۴۴
۸ ماه پیش
درمان بیماری قلبی ۰۱:۵۸
چرا چاق میشیم ۰۲:۲۶
۱۰ ماه پیش
محصولات حیوانی و سرطان ۰۲:۳۳
کلسترول - کازئین ۰۱:۴۵
غذایی که میخوریم ۰۱:۴۵
هزینه دارو ۰۰:۴۵
آترو اسکلوروزیس ۰۱:۰۰
قلبی  عروقی ۰۰:۵۳
سلامتی یک انتخاب ۰۲:۲۱
ترک سیگار ۰۲:۳۶
پارسال
ریه ۰۰:۵۶
پارسال