هومن پورنصراله

هومن پورنصراله

اعتیاد غذایی ۰۲:۴۴
۲ سال پیش
درمان بیماری قلبی ۰۱:۵۸
چرا چاق میشیم ۰۲:۲۶
کلسترول - کازئین ۰۱:۴۵
غذایی که میخوریم ۰۱:۴۵
هزینه دارو ۰۰:۴۵
۲ سال پیش
آترو اسکلوروزیس ۰۱:۰۰
قلبی  عروقی ۰۰:۵۳
۲ سال پیش
راه شناخت عسل طبیعی ۰۲:۵۸
من از کرونا نمی ترسم ۰۲:۱۶
سلامتی یک انتخاب ۰۲:۲۱
ترک سیگار ۰۲:۳۶
۳ سال پیش
ریه ۰۰:۵۶
۳ سال پیش