فروشگاه چیکن هچ

فروشگاه چیکن هچ

دستکاری دستگاه ممنوع ۰۶:۱۹
جوجه کشی در فضای باز ۰۴:۲۵
جوجه کشی از مرغ بومی ۰۰:۵۹