ایرانیوز

ایرانیوز

آموزش درج متن رو عکس ۰۹:۰۶
آموزش حرکت لندماین ۰۰:۵۷
آموزش حرکت پلانک ۰۰:۴۰
آموزش حرکت پرش جفت پا ۰۰:۵۰
آموزش حرکت اینچ ورم ۰۰:۵۲
آموزش حرکت رک پول ۰۱:۰۳
آموزش حرکت فیله ۰۰:۲۵
آموزش  حرکت کشش سینه ۰۰:۳۲
آموزش حرکت کراس اور ۰۰:۱۹
آموزش حرکت شنا ۰۰:۲۰