نرم افزارهای آموزشی انیاک

نرم افزارهای آموزشی انیاک

آموزش SQL Server 2019 بخش یک از دوازده ۱۱:۲۳
۸۴ بازدید ۳ ماه پیش
آموزش Matlab 2020 - بخش اول از هشتم ۰۷:۰۳
۸۸ بازدید ۳ ماه پیش
آموزش AutoCAD 2019 ۱۳:۱۵
۷۱ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش فتوشاپ سی سی 2020 ۱۰:۰۰
۹۶ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش Word 2019 - بخش دوم از هفتم ۳۲:۵۴
۱,۴۳۶ بازدید پارسال
آموزش Word 2019 - بخش یک از هفت ۲۹:۵۹
۲۴۰ بازدید پارسال
آموزش InDesign cc 2017 - فصل سوم از دوازده ۱۶:۴۷
آموزش InDesign cc 2017 - فصل دوم از دوازده ۱۶:۱۹
آموزش InDesign cc 2017 - فصل اول از دوازده ۱۳:۴۱
فصل دوم: مدلهای رنگ فتوشاپ سی سی 2017 ۱۹:۵۲
فصل اول : آشنایی با AutoCAD 2018 ۱۳:۰۷
۸۴۸ بازدید ۲ سال پیش
بخش دوم : متن، جدول، تصویر و الصاق فایل ۱۴:۳۲
بخش اول : آشنایی با OneNote و ایجاد صفحات ۱۴:۳۲
آموزش CorelDRAW 2017 - فصل سه از پانزده ۱۴:۳۹
۴۹۲ بازدید ۳ سال پیش
آموزش CorelDRAW 2017 - فصل دو  از پانزده ۱۸:۰۱
۵۱۸ بازدید ۳ سال پیش
آموزش CorelDRAW 2017 - فصل یک از پانزده ۲۹:۱۳
۳,۲۲۹ بازدید ۳ سال پیش
آموزش Matlab 2017 فصل سوم از هشتم ۱۶:۳۷
۱۷۸ بازدید ۳ سال پیش
آموزش Matlab 2017 فصل دوم  از هشتم ۱۶:۰۹
۴۲۳ بازدید ۳ سال پیش
آموزش Matlab 2017 فصل اول از هشتم ۰۸:۱۶
۱,۱۲۵ بازدید ۳ سال پیش
آموزش SQL Server 2016 بخش سوم از یازدهم ۲۶:۳۱
آموزش SQL Server 2016 بخش دوم از یازدهم ۰۷:۲۲
آموزش SQL Server 2016 فصل یک از یازده ۱۳:۲۹
۲۱۰ بازدید ۳ سال پیش
آموزش ویندوز 10 - فصل سه از ده ۱۵:۰۸
۱۴۹ بازدید ۳ سال پیش
آموزش ویندوز 10 - فصل دو از ده ۱۲:۰۰
۱۳۹ بازدید ۳ سال پیش
آموزش ویندوز 10 - فصل یک از ده ۱۳:۳۴
۳۲۹ بازدید ۳ سال پیش
آموزش AutoCAD 2017 فصل سوم از پانزده - اتوکد ۲۷:۳۰
آموزش AutoCAD 2017 فصل اول از پانزده - آموزش اتوکد ۱۳:۱۸
آموزش VBA در اکسل 2016 فصل دوم از یازدهم - excel ۱۳:۲۵
آموزش VBA در اکسل 2016 فصل سه از یازدهم - excel ۲۲:۵۶
آموزش VBA در اکسل 2016 فصل اول از یازدهم - excel ۱۶:۱۷
آموزش SQL Server 2016 بخش سوم از یازده ۲۷:۲۰
۱۴۷ بازدید ۳ سال پیش
آموزش SQL Server بخش یک از یازده ۱۳:۳۴
۱۳۶ بازدید ۳ سال پیش
آموزش SQL Server 2016 بخش دوم از یازده ۰۷:۰۶
۸۳ بازدید ۳ سال پیش
آموزش spss 24 - فصل سوم از دوازده ۰۷:۲۰
۴۲۸ بازدید ۳ سال پیش
آموزش اینترنت - Microsoft Edge - بخش یک از هفت ۱۴:۵۴
آموزش SPSS 24 - بخش دوم از دوازده ۱۶:۴۰
۴۷۲ بازدید ۳ سال پیش
آموزش SPSS 24 - بخش اول از دوازده ۱۴:۵۴
۵۰۱ بازدید ۳ سال پیش