پارسیس انرژی سبز

پارسیس انرژی سبز

مزرعه کشاورزی تماما خورشیدی ۰۱:۰۲
نیروگاه خورشیدی دانشگاهی ۰۰:۴۵
۱۱۱ بازدید پارسال
نیروگاه خورشیدی شناور ۰۰:۳۵
۹۷ بازدید پارسال
اولین خودرو تمام خورشیدی تویوتا ۰۰:۴۲
۲,۵۴۴ بازدید پارسال
بزرگترین نیروگاه بادی فراساحلی جهان ۰۱:۰۰
ساختمان جدید آکادمی انرژی اروپا ۰۲:۰۴