پارسیس انرژی سبز

پارسیس انرژی سبز

مزرعه کشاورزی تماما خورشیدی ۰۱:۰۲
نیروگاه خورشیدی دانشگاهی ۰۰:۴۵
۱۰۵ بازدید پارسال
نیروگاه خورشیدی شناور ۰۰:۳۵
۹۱ بازدید پارسال
اولین خودرو تمام خورشیدی تویوتا ۰۰:۴۲
۲,۵۳۸ بازدید پارسال
بزرگترین نیروگاه بادی فراساحلی جهان ۰۱:۰۰
ساختمان جدید آکادمی انرژی اروپا ۰۲:۰۴