Skip to main content
▪yasi▪لقب گرفتمXD▪رزیتا▪

▪yasi▪لقب گرفتمXD▪رزیتا▪

کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم ●●●●●