ادمین سامانه

ادمین سامانه

مسابقات بزرگ کشوری کیوکوشین (شهریور) ۰۰:۳۴
TRX  و مربیگری ۰۱:۰۰
۶۶ بازدید پارسال
تی ار ایکس. trx burpee ۰۱:۱۱
۷۷۵ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت abducted lunge ۰۱:۳۴
۳۸۲ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت hamstring curl ۰۱:۲۳
۱,۲۸۶ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت clock press ۰۱:۴۶
۲۸۲ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت chest press ۰۱:۴۶
۳۱۵ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت chest fly ۰۰:۳۵
۲۹۹ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت triceps press ۰۱:۵۸
۶۵۵ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت squat to crossing balance lunge ۰۱:۴۰
تی ار ایکس. حرکت squat row ۰۲:۲۲
۹۵۰ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت squat ۰۲:۰۴
۳۴۲ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت squat jump ۰۱:۱۷
۴۵۰ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت sprinter start ۰۲:۱۶
۸۷۵ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت split squat with m deltoid fly ۰۱:۲۹
۵۵۶ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت splity fly ۰۲:۳۳
۲۲۵ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت spiderman push up ۰۱:۴۶
۲۲۱ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت side plank with knee tuck ۰۱:۲۹
۱۴۱ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت side plank ۰۱:۲۳
۳۹۱ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت side lunge ۰۱:۴۰
۵۳۵ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت row series low, medium, high ۰۱:۴۰
۸۳۶ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت resisted torso rotation ۰۱:۵۲
۵۴۴ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت pull up ۰۱:۲۹
۶۰۳ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت pull press ۰۱:۴۰
۴۲۴ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت power pull ۰۱:۴۶
۸۵۷ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت plank press ۰۱:۴۶
۱۴۷ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت plank ۰۱:۴۰
۳۶۶ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت pike single leg ۰۲:۱۶
۲۰۷ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت pike ۰۱:۵۲
۴۳۸ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت overhead squat ۰۱:۵۸
۳۸۸ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت overhead back extension ۰۱:۳۴
۶۹۷ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت mountain climber ۰۱:۵۲
۳۲۰ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت lunge ۰۲:۰۴
۲۴۴ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت low rowto chest press ۰۲:۵۷
۵۰۸ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت inverted row single arm ۰۱:۲۳
۳۳۷ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت inverted row ۰۱:۱۷
۴۴۱ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت incline press ۰۲:۳۳
۵۲۷ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت incline plank ۰۲:۳۳
۳۰۸ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت hip throw ۰۱:۲۳
۳۲۲ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت hip press single leg ۰۱:۴۰
۲۸۹ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت hip press ۰۱:۱۷
۴۵۸ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت hip hinge wide stance ۰۰:۱۲
۳۳۹ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت HIP ABDUCTION ۰۱:۲۳
۴۱۹ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت hinge single arm ۰۱:۳۷
۴۵۲ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت trx hinge ۰۱:۵۰
۹۳۳ بازدید ۵ سال پیش
تی ار ایکس. حرکت hamstring runner ۰۰:۳۵
۱۴۳ بازدید ۵ سال پیش