تمرینو

کانال تایید شده تمرینو

شراگ استار یا شراگ منفی ۰۰:۳۱
حرکت پاور شراگ ۰۰:۲۳
۱۰ ساعت پیش
حرکت پل گردن ۰۰:۲۱
۱۰ ساعت پیش
حرکت پل خم گردن ۰۰:۳۱
۱۰ ساعت پیش
شراگ لندمین نشسته ۰۰:۱۷
شراگ گیتلسون ۰۰:۴۳
۱۱ ساعت پیش
آزادسازی فشار گردن ۰۰:۱۹
فلای برعکس نشسته ۰۰:۱۷
نشر از جلو متناوب ۰۰:۲۱
شراگ روگ Rogue Shrug ۰۰:۳۹
شراگ بالای سر ۰۱:۰۲
فارمرز واک ۰۰:۳۳
۲ روز پیش
سیم‌کش به صورت ۰۰:۳۰
بند گردن ۰۰:۲۵
۲ روز پیش
چرخش همراه با بند ۰۰:۰۹
لندماین ورزشکاری ۰۰:۱۰
پلانک جانبی ۰۰:۱۱
۴ روز پیش
پلانک ورزشی ۰۰:۲۴
۴ روز پیش
انجام حرکت پرس شانه ۰۰:۲۱
زیر بغل هالتر ۰۰:۱۶
۲۹ روز پیش
لانگ ۰۰:۱۴
۱ ماه پیش
اسکوات تک پا ۰۰:۲۳
۱ ماه پیش
اسکوات تک پا بلغاری ۰۰:۱۵
دلیشس وی کیو ان تی ۰۰:۲۹
پرس ساق پا دستگاه ۰۱:۱۰
ساق پا تک روی پله ۰۱:۴۰
پارویی پندلی ۰۱:۰۸
۵ ماه پیش