Skip to main content
تمرینو
کانال تایید شده

تمرینو

من با افتخار یک بدنسازم برای دانلود کامل حرکات بدنسازی به وبسایت مراجعه کنید جهت دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان به وبسایت مراجعه کنید. www.tamrino.ir

حشره مرده
00:29
حشره مرده
۲ ماه پیش

پرچم
00:23
پرچم
۲ ماه پیش

لانگ برعکس
00:40
لانگ برعکس
۲ ماه پیش

لانگ
00:23
لانگ
۲ ماه پیش

پرس Z
00:52
پرس Z
۳ ماه پیش