Skip to main content
تمرینو

من با افتخار یک بدنسازم برای دانلود کامل حرکات بدنسازی به وبسایت مراجعه کنید جهت دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان به وبسایت مراجعه کنید. www.tamrino.ir

شنا عنکبوتی
00:19
شنا عنکبوتی
۱۷ روز پیش

پاهای آویزان
01:45
پاهای آویزان
۱۷ روز پیش

حشره مرده
00:29
حشره مرده
۱۷ روز پیش

پرچم
00:23
پرچم
۱۷ روز پیش

لانگ برعکس
00:40
لانگ برعکس
۱۷ روز پیش

لانگ
00:23
لانگ
۱۷ روز پیش

حرکت دستبند
00:21
حرکت دستبند
۲۲ روز پیش

پرس Z
00:52
پرس Z
۲۲ روز پیش