تمرینو

کانال تایید شده تمرینو

حمل کابوی دمبل ۰۰:۱۵
ددلیفت تراپ‌بار ۰۰:۱۶
سیم‌کش کبرا تک دست ۰۰:۱۲
اره‌ای دمبل جی ۰۰:۱۱
کشیدن بند کشی از بالا ۰۰:۱۸
سینه ۴۵درجه تی‌وای ۰۰:۱۵
شراگ سینه ۴۵درجه ۰۰:۱۱
پارویی دمبل درازکش ۰۰:۱۰
دستگاه سرینی پشت ران ۰۰:۲۸
پرس سینه هالتر پین ۰۰:۲۱
نرمش شانه همراه با کش ۰۰:۵۹
حمل کیسه زرچر ۰۰:۳۳
حمل کیسه روی شانه ۰۰:۲۹
حمل کیسه ۰۰:۲۷
۴ ماه پیش
حمل کتل بل نابرابر ۰۰:۲۰
حمل کتل بل چمدان ۰۰:۱۹
حمل کتل بل بالای شانه ۰۰:۱۱
حمل کتل بل فارمر ۰۰:۱۹
حمل هالتر زرچر ۰۰:۲۳
پشت ران هالتر سه گانه ۰۱:۰۱
لندماین تک پا از کنار ۰۰:۲۴
لندماین تک پا بند کشی ۰۰:۲۴
پشت ران دمبل واک ۰۰:۲۱
پشت ران بند کشی ۰۰:۲۹
شنا پشت بازو فینیشر ۰۰:۴۴
شنا پیچیده شانه و لگن ۰۰:۵۱
شنا پیچیده ۰۱:۴۲
۴ ماه پیش
شنا شانه پیچیده ۰۰:۳۸
بارفیکس ماراتون ۰۱:۳۹
جلو بازو دمبل سه فازی ۰۰:۲۷