تمرینو

کانال تایید شده تمرینو

پرس سینه هالتر پین ۰۰:۲۱
پرس سینه دمبل روی زمین ۰۰:۴۳
نرمش شانه همراه با کش ۰۰:۵۹
دستور پخت اسموتی پای سیب ۰۰:۵۸
حمل کیسه زرچر ۰۰:۳۳
۲۳ روز پیش
حمل کیسه روی شانه ۰۰:۲۹
حمل کیسه ۰۰:۲۷
۲۳ روز پیش
حمل کتل بل نابرابر ۰۰:۲۰
حمل کتل بل چمدان ۰۰:۱۹
حمل کتل بل بالای شانه ۰۰:۱۱
حمل کتل بل فارمر ۰۰:۱۹
حمل هالتر زرچر ۰۰:۲۳
۲۳ روز پیش
پشت ران هالتر سه گانه ۰۱:۰۱
لندماین تک پا از کنار ۰۰:۲۴
لندماین تک پا بند کشی ۰۰:۲۴
پشت ران دمبل واک ۰۰:۲۱
پشت ران بند کشی ۰۰:۲۹
شنا پشت بازو فینیشر ۰۰:۴۴
شنا پیچیده شانه و لگن ۰۰:۵۱
شنا پیچیده ۰۱:۴۲
۱ ماه پیش
شنا شانه پیچیده ۰۰:۳۸
بارفیکس ماراتون ۰۱:۳۹
جلو بازو دمبل سه فازی ۰۰:۲۷
روی دست راه رفتن ۰۰:۱۱
غلط زدن ۰۰:۰۴
۱ ماه پیش
خزیدن الیگیتور ۰۰:۱۰
بلاست بخش پایینی شکم ۰۱:۰۰
پلانک دمبل ۰۰:۲۵
۲ ماه پیش
شکم اریب سیم کش ۰۰:۲۸
شکم غلطک همراه با بند ۰۰:۴۸
کرانچ جدید ۰۰:۵۱
۲ ماه پیش
شنا ناپایدار ۰۰:۱۵
۲ ماه پیش
شنا پرس شانه ۰۰:۲۱
۲ ماه پیش