Skip to main content
بلک میرور
۷۳ بازدید

ثنا می شنود

خیریه نیکان    nikancharity@
خیریه نیکان nikancharity@
منتشر شده در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷

پیوند حلزون شنوایی ثنا انجام شد. کلمه هایی که ثنا برای اولین بار ادا میکند برای خانواده اش جذاب ترین شنیدنیهاست.

@nikancharity