Skip to main content
بلک میرور
۹۰ بازدید

  • Kurt
  • ـ
  • .
  • امیر
  • گومی نام

تعریف صحیح از تندرو

وقتی این مفاهیم، دقیق و حکیمانه بیان بشه، دیگه جایی برای سوءاستفاده ازشون باقی نمیمونه.