Skip to main content
زولا
۵۵ بازدید

  • нωηι
  • Kurt
  • گومی نام
  • ذکاوت(# آتش_به_اختیار)

دوقطبی حقیقی ملت ایران

دشمن و برخی داخلی ها درصددند در ایران دوقطبی سیاسی ایجاد کنند. البته ایران دو قطبی هست، ولی ...