Skip to main content
ITE
۸۸ بازدید

چگونه نه بگوییم

nikzee
nikzee
منتشر شده در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷

مهارت جرأتمندی یکی از مهارت‌های مهم زندگی است که فرد با تقویت درست آن احساسات و افکار و درخواست‌های خود را به صورت صادقانه، مستقیم و مناسب بیان می‌کند و بدون شرمندگی به درخواست های نامعقول دیگران جواب رد می‌دهد. از پیامدهای مهم این مهارت، افزایش اعتماد به نفس، افزایش احساس مثبت به خود و شناخته شدن به عنوان یک فرد صادق و مستقل و با روابط بین فردی قوی است.
www.nikzee.com