در حال بارگذاری ویدیو ...

لیبرالیسم به زبان ساده

داریوش
داریوش

لیبرالیسم یعنی چی؟
مهمترین عناصر لیبرالیسم چیه؟
چه انتقادایی به لیبرالیسم وجود داره؟

اگه دوست دارید جواب این سوال‌ها رو بدونید، می‌تونید این ویدئو رو نگاه کنید.


▬ Contents of this video ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

00:00 - شروع
00:28 - مقدمه
01:03 - لیبرالیسم کلاسیک
03:34 - لیبرالیسم اقتصادی
04:45 - فمینیسم لیبرال
05:06 - لیبرایسم اجتماعی
05:44 - اقتصاد کینزی
06:25 - نئولیبرالیسم
07:35 - انتقادات به لیبرالیسم▬ Vectors that I used in this video ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

https://www.freepik.com/vectors/tree "Tree vector created by vectorpocket - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/design "Design vector created by pikisuperstar - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/people "People vector created by felicities - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/book "Book vector created by rosapuchalt - www.freepik.com"
https://www.vecteezy.com/free-vector/background "Background Vectors by Vecteezy"
https://www.vecteezy.com/free-vector/web "Web Vectors by Vecteezy"
https://www.vecteezy.com/free-vector/holiday "Holiday Vectors by Vecteezy"
https://www.vecteezy.com/free-vector/blue "Blue Vectors by Vecteezy"
https://www.freepik.com/vectors/people "People vector created by pikisuperstar - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/background "Background vector created by iconicbestiary - www.freepik.com"

#لیبرالیسم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

لیبرالیسم به زبان ساده

۰ لایک
۰ نظر

لیبرالیسم یعنی چی؟
مهمترین عناصر لیبرالیسم چیه؟
چه انتقادایی به لیبرالیسم وجود داره؟

اگه دوست دارید جواب این سوال‌ها رو بدونید، می‌تونید این ویدئو رو نگاه کنید.


▬ Contents of this video ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

00:00 - شروع
00:28 - مقدمه
01:03 - لیبرالیسم کلاسیک
03:34 - لیبرالیسم اقتصادی
04:45 - فمینیسم لیبرال
05:06 - لیبرایسم اجتماعی
05:44 - اقتصاد کینزی
06:25 - نئولیبرالیسم
07:35 - انتقادات به لیبرالیسم▬ Vectors that I used in this video ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

https://www.freepik.com/vectors/tree "Tree vector created by vectorpocket - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/design "Design vector created by pikisuperstar - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/people "People vector created by felicities - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/book "Book vector created by rosapuchalt - www.freepik.com"
https://www.vecteezy.com/free-vector/background "Background Vectors by Vecteezy"
https://www.vecteezy.com/free-vector/web "Web Vectors by Vecteezy"
https://www.vecteezy.com/free-vector/holiday "Holiday Vectors by Vecteezy"
https://www.vecteezy.com/free-vector/blue "Blue Vectors by Vecteezy"
https://www.freepik.com/vectors/people "People vector created by pikisuperstar - www.freepik.com"
https://www.freepik.com/vectors/background "Background vector created by iconicbestiary - www.freepik.com"

#لیبرالیسم

آموزش