در حال بارگذاری ویدیو ...

امکان ارجاع خاص گروهی در اتوماسیون اداری فراگستر چیست؟

faragostar
faragostar

می‌دانیم زمانیکه قابلیت سلسله مراتبی در اتوماسیون فراگستر فعال باشد، افراد فقط براساس چارت سازمانی می توانند با هم مکاتبه کنند و اگر بخواهند در موارد خاص خارج از سلسله مراتب با یکدیگر مکاتبه داشته باشند باید راهبر سیستم به آن ها دسترسی به ارجاع خاص به یکدیگر بدهد.
در سازمان ها این دغدغه وجود دارد که افراد در واحدهای سازمانی مختلف، حسب نوع فعالیتشان در یک پروژه، بدون در نظر گرفتن سلسه مراتب سازمانی بتوانند باهم مکاتبه داشته باشند. با استفاده از قابلیت ارجاع خاص گروهی، راهبر سیستم برای اعطای دسترسی ارجاع خاص ، به جای این که از فرم ارجاع خاص، جدا جدا به افراد دسترسی به ارجاع خاص بدهد، می‌تواند گروهی تشکیل داده تا اعضای آن گروه بطور پیش فرض دسترسی ارجاع به یکدیگر را در هر صورت داشته باشند.
اتوماسیون اداری فراگستر :
https://www.faragostar.net/automation/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

امکان ارجاع خاص گروهی در اتوماسیون اداری فراگستر چیست؟

۰ لایک
۰ نظر

می‌دانیم زمانیکه قابلیت سلسله مراتبی در اتوماسیون فراگستر فعال باشد، افراد فقط براساس چارت سازمانی می توانند با هم مکاتبه کنند و اگر بخواهند در موارد خاص خارج از سلسله مراتب با یکدیگر مکاتبه داشته باشند باید راهبر سیستم به آن ها دسترسی به ارجاع خاص به یکدیگر بدهد.
در سازمان ها این دغدغه وجود دارد که افراد در واحدهای سازمانی مختلف، حسب نوع فعالیتشان در یک پروژه، بدون در نظر گرفتن سلسه مراتب سازمانی بتوانند باهم مکاتبه داشته باشند. با استفاده از قابلیت ارجاع خاص گروهی، راهبر سیستم برای اعطای دسترسی ارجاع خاص ، به جای این که از فرم ارجاع خاص، جدا جدا به افراد دسترسی به ارجاع خاص بدهد، می‌تواند گروهی تشکیل داده تا اعضای آن گروه بطور پیش فرض دسترسی ارجاع به یکدیگر را در هر صورت داشته باشند.
اتوماسیون اداری فراگستر :
https://www.faragostar.net/automation/

آموزش