در حال بارگذاری ویدیو ...

تعریف بار کامیون استاندارد در نرم افزار CSi Bridge

20civil.ir
20civil.ir

بارزنده یا همان بار ترافیک پل طبق آیین نامه به سه دسته تقسیم میشود که اصلی ترین نوع آن بار زنده کامیون 40 تنی یا 400 کیلونیوتنی است که در آیین نامه به بارزنده نوع اول معروف میباشد که طول کامیون مورد نظر آیین نامه 10متر میباشد فاصله محورهای عقب از هم 1.4 مترو فاصله محور جلو از محور عقب 6 متر است در این فیلم آموزشی نحوه تعریف این بار طبق آیین نامه در نرم افزار CSI BRIDGE آموزش داده می شود.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.